1. Bevezetés

A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége (HGYSZ) Cím: 1134 Budapest, Huba u. 10., E-mail: hgysz@hgysz.hu) (a továbbiakban Szolgáltató) a www.hgysz. hu domain néven elérhető honlapjának célja, hogy weboldal látogatásával a gyógyszerészek folyamatosan friss szakmai információkhoz jussanak. A HGYSZ online kommunikációja a www.hgysz.hu weboldalon és a HGYSZ Facebook oldalán keresztül történik.Az adatok kezelésével, a honlap látogatásával és a szerzői joggal összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.A www.hgysz.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit és a HGYSZ szolgáltatási, felhasználási, adatkezelési és adatfeldolgozási elveit és feltételeit.A szolgáltató jogosult jelen tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

  1. Adatkezelés

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal (különösen az – információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény -, a továbbiakban: (Infotv), valamint a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről – (Eker. tv.), és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen irányelveknek megfelelően kezeli. Szolgáltató elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezés jog tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.Az adatkezelés célja: az oldal tagjainak (felhasználóinak) weboldalon történő hozzászólása a közzétett témákhoz, hírlevél küldése, marketing célú kapcsolatfelvétel céljából kezelt adatbázis gyűjtése, nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés, honlapon történő regisztrációAz adatkezelés jogalapja: Az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján.Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat (név, e-mail cím, lakcím, nem, szakképzettség, foglalkozás, telefonszám, életkor, munkahely,stb.)Tájékoztatjuk továbbá az érintettet, hogy az adatkezelő személye a Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége (1134 Budapest, Huba u. 10.), az adatfeldolgozó személye – az adatkezelő megbízásából – a Szubjektív Média Kft. (1115 Budapest, Etele út 64/B. 9. em. 30.), és a Be Social Kft. (1037 Budapest, Seregély utca 3-5.). Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az érintett nem törli regisztrációját, , illetve az adatkezelőnél személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.Az érintett az Infotv. 14. §-a alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve a 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást (az érintett olyan nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri) a 1134 Budapest, Huba u. 10. szám alatti címre levélben, vagy e-mailben a, E-mail: hgysz@hgysz.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.A szolgáltató adatkezelése az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatok, a felhasználók lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontja, időtartama és helye vonatkozásában az Eker. törvényen, egyéb személyes adatok vonatkozásában pedig önkéntes hozzájáruláson alapul. A felhasználók a hozzájárulást a jelen weboldal adatkezelési és adatfeldolgozási irányelveinek elolvasásával és megismerésével adják meg.

  1. A Honlap látogatóinak adatai

A blog-bejegyzésekhez kizárólag a Facebook rendszerében regisztrált felhasználók szólhatnak hozzá. A regisztrációhoz meg kell adni a kívánt nevet és jelszót, valamint az e-mail címet. Ezek az adatok az egyes felhasználók azonosítására és más felhasználóktól való megkülönböztetés céljából szükségesek. Az e-mail a kapcsolattartást is szolgálja. Lehetőség van megadni a felhasználó nevét és elérhetőségi adatait is, mely adatok a kapcsolattartást segítik elő. A megadott személyes adatokat a profil menüben lehet módosítani. A megadott adatok törlését a hgysz@hgysz.hu e-mailcímen lehet kérni. Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a rendszeréből a HGYSZ.A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége fenntartja a moderálásra vonatkozó jogát, így jogát, hogy a blog-bejegyzésekhez érkezett hozzászólásokat indokolás és külön értesítés nélkül, bármely okból egyoldalúan, részben vagy egészben eltávolítsa, szerkessze, módosítsa, így különösen amennyiben azok sértik személyek és/vagy jogi személyiségek jogait, érdekeit, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, és jó hírnévhez való jogukat, vagy indokolatlanul ismétlődőek, a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit sértők, vagy a véleménynyilvánítást szándékosan zavaróak. Emellett a hozzászólásokban nem szabad semmilyen terméket, illetve szolgáltatást reklámozni.A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a „HGYSZ Blogot” üzemeltető szervezet nem vállal felelősséget a felhasználók által elhelyezett hozzászólásokért, annak csatolmányaiért, a hivatkozásokért, azok tartalmáért, továbbá nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, ellenőrizni a felhasználók által elhelyezett tartalmat, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételek vagy jogszabály megsértésére alkalmasnak látszó, sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető – szabad belátáson alapuló mérlegelése alapján bármely okból kifogásolhatónak, tisztességtelennek, rosszhiszeműnek, avagy a téma szempontjából irrelevánsnak ítélve a tartalmat – eltávolítja, eltávolíthatja azt.A hozzászólások különösen nem sérthetik más becsületét, jóhírnevét, magántitkát, személyes adatok védelméhez fűződő jogát, képmáshoz, hangfelvételhez való jogát, szerzői jogát, oltalom alatt álló szellemi alkotását, üzleti titokhoz fűződő jogát, nem hívhatnak fel jogellenes cselekedet elkövetésére, hátrányos megkülönböztetésre. Felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond az arra irányuló rendelkezési jogáról, igényt nem alapozhat a tartalom tárolására, máshol történő megjelenítésére vagy törlésére. Felhasználó a tartalom elhelyezésével teljeskörű, – területi és időbeli szempontból is – korlátlan, a felhasználás valamennyi módjára kiterjedő felhasználási jogot adnak Szolgáltató részére.Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, hozzáférhetővé tett tartalma is törlésre kerül.A weboldal használatával Felhasználó elfogadja, hogy a hozzászólások tartalmáért, jogszerűségéért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség, így vállalja, hogy nem tölt fel, tesz elérhetővé jogellenes tartalmat. A feltételek megszegése, hiányos vagy valótlan adatszolgáltatás esetén Szolgáltató indokolás és értesítés nélkül jogosult a regisztrációt korlátozni, vagy törölni.

  1. Hírlevél

Az elektronikus hírlevélre lehetőség van feliratkozni a hírlevél feliratkozás menüpontban, valamint a HGYSZ Facebook oldalán is közzétett kutatási kérdőíves applikáció kitöltésekor. A hírlevelekről a levelek alján található hivatkozásra kattintva lehet leiratkozni.

  1. Szerzői jog

A Szolgáltató a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos, kivéve az ún. gyűjtőportálokon történő közlést, amennyiben az nem közli a honlapon található anyag egészét, hanem csak egy részét, és hivatkozik a honlapon elhelyezett anyagra. A honlapon található anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

  1. Webanalitika

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, a Felhasználó a weboldal használatával egyben hozzájárulását adja a honlapon végzett webanalitika alkalmazásához: a weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Szolgáltató a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. Felhívjuk a figyelmet, hogy a weboldal felhasználóinak a weboldalon történő tevékenységét a látogatói viselkedés elemzése céljából nyomon követjük, amelynek keretében a weboldal cookie-k alkalmazásával adatot gyűjt. Ezen cookie-k kezelése a felhasználói böngésző eszköztárában letiltható. A Felhasználó – a HGYSZ által közzétett tartalmak hatékonyabb elérése érdekében – a weboldal használatával engedélyezi a Facebook remarketing programjának, így a felhasználó böngészőjét megjelölő követő kódoknak a használatát, amely az IP cím megadásával informálja a Facebookot a weboldal meglátogatásáról, és amelynek alapján a HGYSZ célzott Facebook hirdetésekkel tudja elérni a felhasználót. A Facebook ez alapján ugyanakkor nem ad át semmilyen adatot, felhasználói listát a HGYSZ-nek, csupán lehetővé teszi az adott felhasználónál a hirdetés megjelenését. A felhasználó bármikor leiratkozhat a remarketing listáról, a hirdetés jobb felső sarkában található X gomb megnyomásával, amelyet követően az „About this ad / Erről a hirdetésről” linkre kattintva eljut azon felületre, ahol a listáról le tud iratkozni, amelyet követően nem jelenik meg személyre szabott hirdetés.. A Facebook adatvédelmi elvei az alábbi linken tekinthetők meg: www.facebook.com/policy.php.

  1. Felelősség

Felhasználó a weboldalt csak saját felelősségre használhatja, felel a hírlevélre történő regisztrációjával végrehajtott cselekményekért, a csak általa megismerhető jelszó megőrzéséért. Szolgáltató a megadott adatokat nem köteles ellenőrizni, annak helytállóságáért Felhasználó felel. Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldal használatából eredő károkért, így különösen a szolgáltatás ideiglenes elérhetetlenségéből, korlátozásából adódó károkért, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, elektronikus kártevőkből eredő károkért. A weboldalon közzétett tartalom semmilyen esetben sem minősül kötelezettségvállalásnak, a hozzáférhetővé tett információk felhasználása Felhasználó kizárólag saját kockázatára történik. Szolgáltató a továbbá a weboldal használatával és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos kárért felelősségét kizárja. Szolgáltató a linkek vonatkozásában elérhető tartalom kapcsán kizárja felelősségét.Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Adatkezelő adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-83938/2015, NAIH-83939/2015.