A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye – mgyk.hu – 2011.10.05.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének közleménye

2011-ben a Magyar Gyógyszerészi Kamarának az egészségügybenműködő szakmai kamarákról szóló törvényben előírt határidők betartásával kell a kamara szervezetét megújítani. Ez megfelelő időben,szabályszerűen lefolytatott eljárásokat igényel.

Az előzmények alapján köztudomású, hogy az MGYK Budapesti TerületiSzervezete, a megállapítást nyert tagnyilvántartás – választói tagnévsor  eltérésekből származó szabálytalanságok orvoslására a választásieljárás szabályszerű megismétléséről határozott.

A sajtóból közismert, hogy két budapesti tag képviseletében eljáróügyvédi iroda az eljárással kapcsolatos határozatok megsemmisítésétkezdeményezte a Fővárosi Bíróságnál. A kereset alapján az idéző végzést2012. január 16-ára az MGYK Országos Szervezete, mint alperes megkapta.Időközben az ügyvédi iroda a budapesti szervezet elnöksége részéretájékoztatásul, másolatban megküldte azt a felfüggesztő végzést, amelyet a Fővárosi Bíróság a mai napig kizárólag a felperes képviseletébeneljáró ügyvéd számára kiadmányozott. Tekintettel arra, hogy az ezútontudomásunkra jutott felfüggesztő végzés jogorvoslati lehetőségettartalmazott, azt az MGYK Országos Szervezete alperesként ma reggel,azonnali elbírálást kérve megfellebbezte. Egyidejűleg a felfüggesztővégzés kiadmányozását is kértük a Fővárosi Bíróságtól. Időközben abudapesti szervezet elnöksége, az október 9-i  közgyűlést kitűzőhatározat végrehajtásának elhalasztásáról határozott.

Az ügyben az MGYK Országos Szervezete elvi álláspontja változatlan,ezt kívánja képviselni a peres eljárásban is. Kezdettől fogva atagnyilvántartási probléma megoldása érdekében körültekintően , ajogszabályi előírásoknak és a szervezeti belső szabályoknak megfelelően, jogszerű ügykezeléssel járt el. A problémára még a választási folyamatmegkezdése előtt, július 7-i. határozatában felhívta a figyelmet.

Az MGYK Országos Szervezete az ügy rendkívül bonyolulttá ésszövevényessé válásáért felelősnek a budapesti szervezet elnökségéttartja. Köszönetét fejezi ki azoknak akik a probléma megoldása érdekében cselekedtek és fáradoztak. Vétlenként elnézést kér azoktól a kamaraitag gyógyszerész kollégáktól, akik az ügykezelési hiányosságok miattesetleg hiába fáradnak a meghirdetett közgyűlésen való részvételre.

Budapest, 2011.10.05.