Baranya megyei gyógyszertárak – a települések közel 80 százalékán nincs patika

Az elmúltévek során hozott, gyakran ad hoc jellegű, nem megfelelően előkészített,valamint kellő felkészülési időt nem biztosító intézkedések bizonytalanságothoztak, és feszültséget keltettek a patikaszektor szereplői között. A HálózatiGyógyszertárak Szövetsége, amely hazai patikapiac hetedét működteti, azttapasztalja, hogy a magyarországi patikaszektor súlyos gondokkal küzd és ajelenlegi környezetben a gyógyszertárak működtetése nem fenntartható, ezértszámuk folyamatosan csökken. Az új gyógyszertár-tulajdonlási szabályok legnagyobbvesztesei a vidéki kispatikák lehetnek. Baranya megyében jelenleg a településekközel 80 százalékán nincs patika.

AzOrszággyűlés által a közelmúltban megszavazott törvénymódosítás értelmében agyógyszerészeknek 2017. január 1-jéig többségi tulajdonnal kell rendelkezniük amagyarországi gyógyszertárakban. Az új szabályozás értelmében, azokon a 2000főnél népesebb településeken, ahol csak egy patika van, az állam agyógyszerészeket megelőzve is többségi tulajdonossá válhat, így biztosítva agyógyszerellátást. A törvénymódosítás azonban nem foglalkozik a 2000 fős vagykisebb lélekszámú településekkel. Így amennyiben ezeken a településeken nemvalósul meg 2017. január 1-jéig a gyógyszerészi többségi tulajdon, vagy ajövőben a tulajdonos gyógyszerész nyugdíjba megy, és nem talál vevőt apatikájára, ezek a kispatikák be kell, hogy zárjanak, ami jelentősenmegnehezítheti a kistelepüléseken élők gyógyszerhez jutását.

A magyargyógyszertár piac alakulása (KSH és ÁNTSZ adatok alapján):

•Magyarországon összesen 1482 településen működik közforgalmú vagy fiókpatika,ami azt jelenti, hogy országosan a települések 46,6%-ában, vagyis közel mindenmásodikban található gyógyszertár.

• Aközforgalmú gyógyszertárak száma 2011 decembere óta stagnál: az elmúlt másfélévben 57-tel, vagyis 2,4%-kal csökkent a közforgalmú gyógyszertárak száma,összesen 91 patika zárt be, miközben 34 új patika létesült. (2011 decemberében2390 közforgalmú gyógyszertár működött 2013. júniusban 2333).

Magyarország népességének 16,8%-a (1 671 935 fő) él 2000 fő alattkistelepülésen. A közforgalmú gyógyszertárakat és a fiókpatikákat is figyelembevéve ezen települések összesen 69,2%-ában 1663 db 2000 fő alatti településennem működik semmilyen gyógyszertár, csupán 30,8%-ában található patika, összesen741 településen.

Mintegy760 000 ember lakik olyan 2000 fő vagy annál kisebb lakosú településen, aholegyáltalán nem működik gyógyszertár.

• A 2000fő alatti települések gyógyszertár ellátottságát tekintve a legrosszabb helyzetVas megyében van, ahol ezen települések mindössze 11%-ában működik patika.

• Baranyamegyében 2012 júniusában 66 településen 135 patika működött, azóta hárommalcsökkent a gyógyszertárak száma (64 településen 132 gyógyszertár). A megyébenjelenleg a települések 79 %-án nincs patika.

• A 2000fő alatti települések gyógyszertár-ellátottsága Baranya megyében jóval azországos átlag alatt van: a kistelepülések mindössze 16 %-a rendelkezikpatikával. Azokon a kistelepüléseken ahol van gyógyszertár, ott a településeknagy részén csak rövidebb nyitvatartású fiókgyógyszertár működik.

Forrás: Pecsinapilap.hu