Betegjogok: él a speciális szolgáltatás

A beteg ember fokozottan érzékeny és sérülékeny. Gyakran érzi úgy -joggal vagy ok nélkül -, hogy az őt ellátó egészségügyi személyzet nemmegfelelő hangon szól hozzá, nem kap elég törődést, figyelmet, neminformálják kellőképpen egészségi állapotáról: vagyis sérülnekbetegjogai. Csaknem másfél évtizeddel ezelőtt éppen az ilyen, betegeketérintő és helyben is könnyen orvosolható panaszok kivizsgálására éselintézésére hozták létre a betegjogi képviselet intézményét. Az ottdolgozó felkészült, elkötelezett betegjogi képviselők segítenek abetegek eligazodásában, vitás ügyeik rendezésében – egy szóvalmegkönnyítik a kommunikációt a beteg és az egészségügyi intézményközött. A betegjogi képviselők eredetileg a Betegjogi, Ellátottjogi ésGyermekjogi Közalapítvány égisze alatt végezték tevékenységüket, majdannak megszűnése után a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal lett a “gazdájuk.” A hivatal főigazgatóját, Pósfai Gábort az MTI Press készített kérdezte.

– Valóban, ez év január 1-től következett be ez a változás – mondjaPósfai Gábor, a hivatal főigazgatója. – A nemzetközi gyakorlat, valamint az európai uniós irányelvek értelmében is logikus, hogy a három jogvédő terület – nevezetesen a betegjogi, gyermekjogi és ellátottjogi – egyirányítás alá tartozzon, tevékenységük összehangolása is ilyen formábanbiztosítható megfelelően.

A betegjogi képviseletre igény és szükség van, ezt 1997-eslétrehozása óta eltelt tapasztalatok is igazolják. A betegjogiképviselők egyfajta összekötő kapocs szerepet töltenek be a beteg és azőt ellátó egészségügyi intézmény között. Valamennyi fekvőbetegintézményben megtalálhatók, hivatali idejükben, amelyről a betegeketminden esetben értesíteni kell, nemcsak ellátják a betegérdekképviseletét, hanem bizonyos értelemben átveszik a gyakrantúlterhelt egészségügyi személyzet feladatait is. Sok esetben a betegcsak azt igényli, hogy valaki türelmesen meghallgassa, de ha valóbanjogos panasza van, annak megfogalmazásában is segít, és a betegmeghatalmazása alapján kivizsgálásának is eleget tesz. Legtöbb esetbenmindkét fél megelégedésére sikerül a félreértéseket elsimítani, és avalódi jogsértéseket “házon belül” rendezni.

– Jelenleg 48 betegjogi képviselőt foglalkoztatunk – közli azigazgató -, akik megfelelő gyakorlattal, felsőfokú képzettséggelrendelkeznek, és elvégezték a 60 órás betegjogi képviselői tanfolyamot.Működésüket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal JogvédőFőosztálya felügyeli és koordinálja. Területi felosztás szerintdolgoznak, munkájukhoz a hivatal biztosítja a szükségesinfrastrukturális hátteret.

Sokféle témában járatosak
Tájékoztatása szerint a betegjogi képviselők működésének feltételeit szigorúszabályok, rendelet, törvény írja elő, jogosítványuk egyértelműenmeghatározott. Nem ügyvédek, nem jogi személyek – bár dolgoznak közöttük jogászok -, de sokféle betegjogi témában kompetensek. Többek közöttsegítik a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz történőhozzájutásban. Megfogalmazzák a betegek esetleges panaszait, írásbelimeghatalmazás alapján képviselhetik a beteget, eljárhatnak ügyében azegészségügyi szolgáltatónál, vezetőjénél, fenntartójánál, illetve azarra hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező hatóságoknál.

Ezen túl előadásokat, tájékoztatókat tartanak az egészségügyidolgozók részére a betegjogokról, azok esetleges változásairól, éslakossági fórumokat is szervezhetnek a lakosság jogtudatosságánakelősegítése céljából.

– Tehát komplex, sokrétű tevékenységről van szó, melyhez a szakmaifelkészültségen túl megfelelő empátia is kell: emberismeret, a betegkiszolgáltatottságának, traumatikus lelkiállapotának megértése, abetegjog, az emberi méltóság képviselete mellett mindkét fél ésszerűkompromisszum készségének elősegítése – húzza alá Pósfai Gábor.

A meghallgatástól a tájékoztatásig és intézkedésig tehát sokfélemódszer alkalmazására van szüksége a betegjogi képviselőnek azeredményes végkifejlet érdekében. Munkájának sikerét leginkább a betegek elégedettsége és a sikeres megelőzés jelzi.

A betegjogi képviselő működése semmiképpen nem jelent “szükségesrosszat” az egészségügyi intézmény számára sem, mert mint egy bizalmikapcsolaton nyugvó ingyenes szolgáltatás az érdekképviselet speciálisformájaként mindkét irányban korrekt és hasznos.