Dömping: benyújtották az egészségügyi salátatörvényt is

A javaslat kimondja: az egészségügyi régiót 2012. május elsejeihatálybalépéssel felváltja a térségi rendszer. Az egészségügyi térségekben azegészségpolitika kialakításában közreműködő szerv az úgynevezett TérségiEgészségügyi Tanács lesz. Ennek feladata lesz a térségi egészségszervező központmunkájának elősegítése, a területi ellátási kötelezettség megállapításánakszakmai támogatása, tanácsadás a területi egészségfejlesztési célokmeghatározásához, a térségben működő egészségügyi szolgáltatók hosszú távúfejlesztésének és a fejlesztés prioritásainak véleményezése.

A javaslat értelmében az egyes egészségügyi térségekben úgynevezett térségiegészségfejlesztési programot kell kidolgozni. Ennek tartalmaznia kell egyebekközött a térségben élő lakosság számának, korösszetételének, egészségiállapotának várható változását, az egészségügyi szolgáltatások igényének várhatóalakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmai jellemzőit, fejlesztésiterveit.

Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait és azazokhoz tartozó ellátási területet 2012. november 30-ig kell megállapítani, azez alapján keletkező szerződéseket az egészségbiztosítónak jövő év végéig megkell kötnie.  

A gyógyszerek támogatásában a jövőben számítani fog az úgynevezettbeteg-együttműködés, amely a beteg egészségügyi szakemberrel egyeztetettajánlásoknak megfelelő viselkedését jelenti a gyógyszerszedés, táplálkozás és azéletvitel területén.

A javaslat kimondja továbbá, hogy a gyógyszerész köteles tájékoztatni arról,ha a készítmény más referencia vagy annál kedvezőbb árú, vagy preferáltreferencia ársávba tartozó gyógyszerrel helyettesíthető, hacsak a vényen azorvos nem zárta ki a helyettesíthetőséget.

A betegszervezetekkel való kapcsolattartás fórumaként létrejön a NemzetiBetegfórum, amelyet az adott betegségben szenvedőket képviselő társadalmiszervezetek alkotnak. A Nemzeti Betegfórum a miniszternek javaslatot tesz,felkérésre véleményez, elemzést, értékelést készít, az adott betegséggel,betegségcsoporttal összefüggésben érdekképviseletet lát el, kapcsolatot tart azegészségügyi szakmai kollégium adott tagozatával, a társadalmi, érdekképviseletiszervezetekkel, az egyházakkal, valamint az alapítványokkal. Emellett a javaslattartalmazza az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 2012. januárelsejei létrehozásához szükséges törvényi alapokat is.

A törvénytervezet szerint létrehozzák az egészségügyi adatokat tartalmazóBetegségregisztert. A regiszterben “személyazonosításra alkalmatlan módon” egykapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események,köztük a gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelések adatait.

A törvényjavaslat a praxisjog megújítására is kitér. Eszerint a kormányegyebek mellett felhatalmazást kap arra, hogy megállapítsa a praxisjogmegszerzésének és visszavonásának feltételeit, kijelölje a praxiskezelőt, apraxiskezelő által nyújtott kölcsönre vonatkozó részletes szabályokat pedigrendeletben állapítsa meg.

A kormányrendeletben meghatározott praxiskezelő regisztrálja a praxisjogokat,valamint a praxisjogra vonatkozó adásvételeket, közzéteszi és hirdeti amegvásárolható praxisjogokat, kormányrendeletben meghatározottak szerintkamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánó háziorvosoknak. Apraxiskezelő feladatait – kormányrendeletben meghatározottak szerint – azOrszágos Alapellátási Intézet látja majd el a törvénytervezet szerint.

A javaslattal módosítanák az egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozószabályozást is. Ez alapján a heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatottegészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére heti 16 óra egészségügyiügyeletet az egészségügyi szolgáltató egyoldalúan is elrendelhet.

Mindezek mellett a javaslat arra is kitér, hogy nem csupán szülő nő, illetvea csecsemőt örökbe fogadni szándékozó nő lenne jogosult terhességi-gyermekágyisegélyre, hanem amennyiben a szülő nő egészségi állapota miatt a gyermekét nemtudja gondozni, vagy meghal, akkor a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám,vagy az örökbefogadó férfi is.