Felfüggesztett tisztújítás a Budapesti Gyógyszerészi Kamaránál

-Ön mit gondol? Milyen döntésvárható a Fővárosi Bíróságon januárban?

-Természetesena kereseti kérelmünk szerinti kötelezést várok a bíróságtól a januáritárgyalást követően. Nevezetesen az MGYK Országos szervezete FelügyelőBizottsága, az Országos szervezet elnöksége és a Budapesti Szervezet elnökségeáltal hozott, a budapesti választások megsemmisítését és új választásokat kiíróhatározatainak megsemmisítését. Felhívom a figyelmet arra, hogy a keresetikérelmünket részletesen kimunkálva nyújtottuk be a bíróságra,megállapításainkat és kereseti kérelmünket mind a vonatkozó szabályzatokból,mind a vonatkozó jogszabályi előírásokból következetesen levezetve nyújtottukbe, amelynek eredményeként felfüggesztési kérelmünknek is helyt adott a bíróságmegállapítva kérelmünk alaposságát.

 

-Hogyan lehetett az, hogykülönböző névjegyzékekkel rendelkezett az MGYK budapesti tagozata?

-Akérdés a választásokkal kapcsolatban csak látszatproblémát vet fel, amelyetröviden meg is világítok, mindazonáltal az MGYK Budapesti Szervezeténektagnyilvántartásában fellelhető anomáliákról csak az MGYK tud felvilágosítástadni, továbbá nekik kell felelősséggel elszámolniuk tagjaik felé. Miértlátszatprobléma: A kötelező kamarai tagság hatálybalépését követően (idénjúnius 01. napja) minden tagszervezet az addig nyilvántartott tagok ésfelvételüket kérő tagokról kötelezően új nyilvántartást készített. Ezenideiglenes nyilvántartást június 01. napját követően kifüggesztették egy azáltaluk meghatározott ellenőrzésre elegendőnek tartott időtartamra (kb. 10napra). A kifüggesztés időtartama alatt a gyógyszerészeknek felszólamlásilehetőségük volt a jogosulatlan tagfelvétel, illetve a kimaradt tagoknakkihagyásuk miatt. Ezt követően minden szervezet jogerősen véglegesítettenévjegyzékét és ez alapján megtartotta a választásokat. Az MGYK saját magahatározta meg a fenti választási eljárást rögzítő szabályzatot, amely utólagosnévjegyzéki ellentmondásokra jogorvoslatot nem tesz lehetővé. Ha jobbanbelegondolunk ez nem is lehet másképp, hiszen egy demokratikus és szabályszerűválasztási eredményt ellenkező esetben mindig meg lehetne támadni, ígymegbénítva az adott szerv működését. A helyzet pikantériája az, hogy az MGYK aválasztási eredmény ismeretében maga bénítja meg működését jogszabálysértőhatározataival.

 

-Ha a megújulást kívánógyógyszerészek javára dönt a Bíróság, ez elindíthat érdemi változás az MGYKeddigi működésében?

Úgygondolom, hogy jogászként nem veszem magamnak a bátorságot, hogy ezt a kérdéstmegválaszoljam. Ami azonban tény az MGYK és a gyógyszerészek életében merőbenúj helyzetet teremt a kötelező kamarai tagság, amely feltételez sok olyan újtagot, akik nem akartak az eddigi kamara tagjai lenni, avagy megszüntettékkorábbi tagságukat. Feltehetően ezen tagok ismételt felvételével, újbólibelépésével megnőtt azon személyek száma, akik a kamara működését másképpképzelik el, így van lehetőség a változásra.

Melyek azoka lényeges különbségek,amelyek megkülönböztetika megújulást kívánó patikusokat az “etikuspatikusoktól” ?

-Elsősorbanszeretném leszögezni, hogy jogászként igen zavar, miszerint van olyangyógyszerész tömörülés, akik magukat a köreikben nem szereplő gyógyszerészekellenében „etikus patikus”-nak nevezik. Nem tudom hogyan veheti bárki is abátorságot a gyógyszerészek közül arra, hogy a köreihez nem tartozó többigyógyszerészt nem etikus gyógyszerészként emleget, minősít. Jogilag ezegyértelműen szabálytalanságot, fegyelmi vétséget feltételez. A kérdést éninkább úgy fogalmaznám meg, hogy az eddig kamarai tisztséget betöltők és azokattámogatók, valamint az új tagok és megújulást keresők között mi a lényegeskülönbség. A kérdésre a választ a gyógyszerészekkel folytatott beszélgetéseimalapján egyszerűen úgy fogalmaznám meg, miszerint a korábbi állapotot visszaállítanikívánó réteg a jelenlegi vezetést támogatják, tehát a kevesebb gyógyszertáratfeltételező, piaci verseny nélküli létet támogatják. A megújulást segítők nemkívánnak gyógyszertár bezárásokat, nem kívánják forgalmukat növelni kollégájukállásának elvesztése fejében, ellenben a kamara szerepvállalását nem a piacújrafelosztásában határozzák meg, hanem a tényleges szakmai érdekképviseletet,az egészségügy fejlesztését, a tényleges betegellátás fejlesztését kívánják.