Fizetés nélkül is fűthetnek a kórházakban télen

A villamos energiáról szóló törvény módosítása lehetővé teszi, hogy a kormány rendeletben határozza meg azoknak az állami vagy önkormányzatifeladatot ellátó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyiés közoktatási intézményeknek a körét, amelyek kezdeményezhetik, hogyfizetési késedelem estén se lehessen kikapcsolni az áram-, a gáz-illetve a távhőszolgáltatásból.

A moratórium legfeljebb az adott év október 15. és az azt követő éváprilis 15. közötti időszakra terjedhet ki. A  közintézmény fenntartója a moratórium ideje alatt keletkezett tartozásokért egyszerű kezeskéntfelel. A törvénymódosítás szerint a moratórium nem érinti aszolgáltatónak azt a jogát, hogy követelését bírósági vagy egyébtörvényes úton érvényesítse. Ismételten akkor kezdeményezhetmoratóriumot a kormányrendeletben meghatározott közintézmény, ha korábbi fizetési kötelezettségének már eleget tett. 

A törvénymódosítás rendezi az MVM-csoport tulajdonában lévőelektronikus hírközlő hálózati elemek helyzetét is, azzal, hogy előírja: az “átviteli rendszerirányítónak”, jelenleg a Mavirnak,rendelkeznie kell a tevékenységéhez szükséges kapacitású elektronikushírközlő hálózati elemekkel is. Az indoklás szerint a törvénymódosításrendez egyes kérdéseket azért, hogy elősegítse a NemzetiHálózatfejlesztési Projekt keretében tervezett Nemzeti TávközlésiGerinchálózat (NTG) létrehozását.

Az NTG infrastruktúrájának alapját a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVMZrt.) optikai hálózata biztosíthatja, anélkül, hogy az a kormányzaticélú hírközlési szolgáltató, azaz a Nemzeti InfokommunikációsSzolgáltató Zrt. tulajdonába kerülne. A hálózati vagyon egységének,egységes fejlesztésének és üzemeltetésének biztosítása érdekében ez azelektronikus hírközlő hálózat az MVM Zrt. illetve az általa alapítandóelektronikus hírközlési leányvállalat tulajdona marad úgy, hogy aMavirnak biztosítja a szükséges kapacitást.