Itt az egészségügyi salátatörvény

A Magyar Közlöny mai számában   a 37 636. oldalon megjelent az „egészségügyi salátatörvény”. Amódosítások érintik az egészségügyi rendszer strukturális átalakítását , a transzplantáció kérdését és a pénzbeli ellátásokat, növelik azegészségügy gyorsreagálási képességét, megújítják a praxisjogot, agyógyszerellátást, továbbá hatékony lépések történnek az úgynevezett„dizájner drogok” használatának visszaszorítására is.

Stuktúraátalakítás

2012. január 1-jétől állami kötelezettség lesz az egészségügyi szakellátás,vagyis a fekvő-, integrált járó-, és önálló járóbeteg-szakellátásbiztosítása. 2012. május 1-jével pedig a korábbi súlyponti szisztémahelyett létrejön az egészségügyi térségekre épülő rendszer. Ennekérdekében 2012. május 1-jéig a fekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat ésaz azokhoz tartozó ellátási területeket, 2012. december 31-éig pedig ajáróbeteg-szakellátási kapacitásokat és az ahhoz kapcsolódó ellátásiterületeket is fel kell osztani a térségi határok figyelembevételével. A struktúraátalakításhoz kapcsolódóan átalakul a beutalási rend is – azelfogadott törvény a betegek számára biztosítja a térségen belüliszolgáltató-választás lehetőségét. Mivel az egészségügyi szakellátásikapacitástervezés és a betegút-szervezés alapja az egészségügyi térséglesz, térségi várólisták jönnek létre. A szolgáltatóknak ugyanakkorlehetőségük lesz a nem térségi várólista alapján igénybe vehetőellátások ütemezésére intézményi előjegyzést vezetni. A kettő közöttikoordinációt az országos várólista nyilvántartás biztosítja.

Praxisjog

Az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény módosításával megújul apraxisjog intézménye. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium EgészségügyértFelelős Államtitkársága az önkormányzat és a háziorvos közti partnerségerősítésére törekszik az alapellátás biztosítása során anélkül, hogybármelyik fél kiszolgáltatottá válna. A háziorvosi rendszerhumánerőforrás krízisét kiküszöbölendő a tárca újra vonzóvá kívánjatenni a háziorvosi pályát, a rendszerbe belépőknek ezért segítségetnyújt a praxiskezelő létrehozásával.

Újabb lépések a gyógyszertámogatási rendszer átalakításában

Következő állomásához érkezett a gyógyszertámogatási-rendszer átalakításánaktöbblépcsős folyamata. Az új rendelkezésekkel – azon túl, hogy továbbrais biztosított a térben és időben folyamatos gyógyszerellátás –, olyanösztönzők és szolgáltatások épülnek be a rendszerbe, amelyek segítik,hogy a lakosság olcsóbban jusson gyógyszerhez, javuljon agyógyszerbiztonság és a betegek tájékozottsága. Az eredményalapútámogatás bevezetésével lehetővé válik, hogyha egy adott készítményspeciális klinikai vizsgálatokban garantált hatása a mindennapigyógyítás során nem valósul meg, a gyártó a szerződésben foglaltkockázatvállalása alapján az államnak visszafizesse a kapott támogatásegy részét. Ehhez kapcsolódik a betegségregiszterek kialakítása, amelyaz eredményesség mérése mellett a szakmai protokollok kialakításához issegítséget nyújt. Az informatikai fejlesztések előrehaladásával már2012-ben elkezdhető az e-recept bevezetése, amely a betegnek, azorvosnak, a gyógyszerésznek és az egészségbiztosítónak is jelentősadminisztrációs tehercsökkenést jelent. Az új szabályok hatékonyalkalmazása azonban nem képzelhető el az érintettek együttműködése,tényleges ösztönzése nélkül. Gyógyszerészek esetében kiemelendő apreferált legkedvezőbb áru generikus gyógyszerek kiadásának ösztönzése,amivel csökkenthetők a betegterhek. A vidéki, egy adott településgyógyszerellátását egyedül biztosító kisforgalmú gyógyszertárak részérejövőre nagyobb forrás áll majd rendelkezésre az egyéb gyógyszertárakszolidaritási díj befizetéséből, valamint az újra biztosítottköltségvetési forrásból. A betegek számára egyszerűbbé válik agyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos előzetes tájékozódás azáltal,hogy az eszközökre vonatkozó leírást, használati útmutatót elolvashatják a gyógyászati segédeszköz szaküzletekben, valamint a gyártók,forgalmazók és az OEP honlapján található eszközkatalógusban.

A „dizájner drogok”

A „dizájner drogok” fogyasztásának visszaszorítása érdekében 9 újanyaggal bővül a pszichoaktív anyagok listája. A bűnüldöző szervekközelmúltbeli hazai lefoglalásai ugyanis azt mutatják, hogy drasztikusan terjed ezeknek a szereknek a használata. A megfelelő törvény ésvégrehajtási rendeletek módosításával gyorsabb lesz a veszélyes szereknyomon követése és a visszaélések szankcionálása is.

Transzplantáció

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiemelt célja a jogszerű, biztonságos,átlátható, megfelelően finanszírozott, szakmailag megalapozott hazaitranszplantációs tevékenység megteremtése és biztosítása. Atranszplantáció a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegekszámára nemcsak a túlélés esélyét növeli, hanem életminőségbeliváltozást is jelent. Az Eurotransplant International Foundationszervezetével való előzetes együttműködési megállapodás megkötéseegyrészt minőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben,másrészt a betegek gyorsabban jutnak megfelelő szervhez, hiszen a 10milliós lélekszámú lakosság helyett egy körülbelül 130 millióspopulációban kereshetnek megfelelő donort számukra.

Korszerűbb járványügyi szabályozás

Az ÁNTSZ jelentős fejlesztési forrásból történő informatikai fejlesztéselehetővé teszi a járványügyi surveillance (felügyelet) korszerűsítését,továbbá azt, hogy a vállalkozások a kémiai anyagok bejelentésévelkapcsolatos feladataiknak elektronikus úton tudjanak eleget tenni. Arendszer támogatja a sürgősségi ellátás feladatait, továbbá képesséteszi az ÁNTSZ-t és rajta keresztül más kormányzati szerveket is arra,hogy az ország az uniós kötelezettségeinknek ezen a téren is elegettudjon tenni, illetve részt vegyen a nemzetközi hálózati munkában.

Kiszélesített jogosultsági kör a terhességi gyermekágyi segélyre

A „salátatörvény” rendelkezik arról is, hogy a jövőben a csecsemőtgondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfi is jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre, amennyiben az anya halála, vagyegyéb ok miatt gyermekét nem tudja gondozni.