Kórházátadás:intézményi biztost neveznek ki

Ezen intézményi biztos megbízatása meghatározott időre, legkésőbbdecember 31-ig szól. Az egészségügyi intézményekkel összefüggő intézmény fenntartási feladatokat a kijelölt szerv látja majd el. A javaslatszerint a tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti a megyei intézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát,illetve munkaviszonyát, valamint az egészségügyi szolgáltatónál azegészségügyi tevékenység végzésében egyéb jogviszony keretébenközreműködő egészségügyi dolgozó munkavégezésére irányuló jogviszonyát.

A vezetőket tekintve viszont a javaslat úgy fogalmaz: “az átvett nemegészségügyi intézmény vezetőjének, vezető tisztségviselőjének,kuratóriuma vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének foglalkoztatásijogviszonya és az intézmény vezetésére vagy a gazdasági igazgatóifeladatok ellátására kapott vezetői megbízása – munkáltatói joggyakorlójának eltérő döntése hiányában – legkésőbb 2012. március 31.napján e törvény erejénél fogva megszűnik”. Hozzátették viszont, hogy amegszűnés nem érinti a jogszabályban, vagy a foglalkoztatásra vonatkozószerződésben meghatározott, a szerződéshez kapcsolódó juttatáshoz valójogot. Az egészségügyi szolgáltató főigazgatói és gazdasági igazgatóifeladatainak ellátására a törvény hatálybalépése és 2012. március 31.között pályázatot kell kiírni, vagyis ezen vezetők megbízatása addigszól, amíg pályázati úton be nem töltik posztjukat.

A Navracsics Tibor által benyújtott törvényjavaslat kimondja: amegyei önkormányzat vagyona, valamint a megyei önkormányzatintézményeinek vagyonelemei, illetve, az átadásra kerülő fővárosiegészségügyi szolgáltatók, valamint a működésükhöz kapcsolódó vagy aztelősegítő, közvetlen, vagy közvetett többségi részesedésükkel működőgazdasági társaságban meglévő tulajdoni részesedés és vagyonelidegenítésére és megterhelésére 2012. január elsejéig nem kerülhetsor. Emellett a törvényjavaslatban szereplő a 2011. évi költségvetésrőlszóló törvény módosítása szerint a megyei önkormányzatok 2011. decemberhavi illetékbevétele a központi költségvetésbe kerül. A törvényjavaslataz egészségügyi ellátás vonatkozásában úgy rendelkezik: 2012. március31-ig, 2012. május elsejei hatálybalépéssel a kormány által kijelöltszerv határozza meg az egészségügyi szolgáltatók fekvőbeteg-szakellátási kapacitásait, az ehhez kapcsolódó többletkapacitásokat, valamint azellátási területeket. Mint írták, “a kapacitást és az ellátásiterületeket megállapító határozatok ellen fellebbezésnek nincs helye”, a korábban erről szóló határozatok hatályukat vesztik.

A törvényjavaslat az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése kapcsándefiniálja a megközelítőleg 900 ezer – 1,6 millió biztosítottellátásáért felelős  egészségügyi térséget. Az egészségügyi ellátástérségi felosztásának szabályait, valamint az egészségügyi ellátásitérségeket a kormány rendeletben határozza majd meg. A javaslatmellékletében felsorolják az állami kézbe kerülő fővárosi, valamintmegyei önkormányzatok által fenntartott egészségügyi intézményeket.Eszerint 18 megyében 30 egészségügyi intézmény, valamint a fővárosban 13 egészségügyi szolgáltató és a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerzőés Szervező Zrt. kerül át állami kézbe. Ezek mellett viszont azokat aFővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat is átveszi azállam, “amelyeket 1990 után egészségügyi ellátás céljára használtak, ésamelyek egészségügyi funkciója megváltozott, de egyéb közcélra nemkerült hasznosításra”.  

A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzatiintézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló törvényjavaslat több törvény módosítását istartalmazza, köztük a helyi önkormányzatokról; a szociális igazgatásrólés szociális ellátásról; a közoktatásról; az egészségügyről; a fővárosiés megyei kormányhivatalokról; a muzeális intézményekről, a nyilvánoskönyvtári ellátásról és a közművelődésről; valamint a 2011. éviköltségvetésről szóló törvény módosítását is.