Limitálják a méltányossági gyógyszerár-támogatást

A gyógyszerkasszát érintő méltányossági körben kisebb módosítások várhatóak aSzéll Kálmán Terv megvalósulását célzó jogszabálytervezet szerint. Jelenlegévente egy-egy azonos hatóanyagnál ötven beteg terápiájára vonatkozóan vanlehetőség egyedi méltányosság körében történő támogatásra. Ha a betegek számanövekszik, akkor az érintett gyógyszerek támogatásba történő befogadását kellkezdeményezniük a gyártóknak, forgalmazóknak. Az elmúlt egy évben egyediméltányosság keretében 2796 beteg kapott támogatást, 5,53 milliárd forintértékben.

A mostani tervezet javasolja, hogy az elbírálásra vonatkozó passzust 2012januárjától egészítsék ki meghatározott értékhatárral is. Ez azt jelenti, hogyegy beteg esetében maximum nyolcmillió forint méltányossági támogatásigényelhető egy-egy terápia idejére – vagyis egy évben több terápiás időszakrais kérhető a támogatás, amennyiben igény van rá, valamint igazolódik a terápiahatásossága. A kérelmek elbírálásának módja nem változik, határideje továbbra isharminc nap. Az OEP-nél ugyanakkor tervezik egy olyan bíráló bizottságlétrehozását, amelyben nemcsak orvosok, hanem gazdasági szakemberek is helyetkapnak.

A jogszabálytervezet szerint át kell alakítani az egyedi méltányosságjelenlegi rendszerét, ami több lépcsőben valósítható meg. Fontos, hogy a szakmaiés etikai megfontolások mellett a költséghatékonysági szempontoknak is egyformasúllyal jelen kell lenniük.

Mindezek mellett az egészségügyi szakállamtitkárság kezdeményezte az orphanés ultraorphan gyógyszerek – ritka betegségek gyógyszerei, amelyek súlyos,életet veszélyeztető kórképek kezelésére szolgálnak – beszerzésével,támogatásával összefüggésben az Európai Uniós közösségi szintű kockázatvállalásirendszer kialakításáról szóló, EU-tagállamok közötti tárgyalás mielőbbimegkezdését és uniós kockázatközösségben történő megvalósításának kidolgozását.

A ritka betegségek gyógyszereinek támogatására az egyes európai országokbaneltérő rendszerek működnek (pl. külön engedély a biztosítótól, szakmai véleménybekérése, szakmai tanácsadó testület véleménye, stb.). A támogatások jellemzőenaz általános járóbeteg-ellátástól elkülönítetten, külön biztosítói engedéllyelkerülhetnek megítélésre (pl. Ausztria, Belgium, Csehország, Magyarország, Málta,Norvégia, Szlovákia). Magyarországon az Európai Gyógyszerügynökség által ritkabetegség gyógyszereként regisztrált készítmények 21 százaléka – a nyugat-európaiEU tagállamokkal összehasonlítva alacsonyabb arányban – a támogatási rendszerbenelérhető.