Megszavazta a parlament az egészségügyi salátatörvényt

A ház 272 igen szavazattal, 38 nem ellenében és 10 tartózkodás mellett fogadta el az erről szóló kormányzati előterjesztést.

A módosítások értelmében a jövőben gyógyszerek támogatásában számítmajd, hogy a beteg megfogadja-e az egészségügyi szakemberekgyógyszerszedésre, táplálkozásra és életvitelre vonatkozó javaslatait.

Az egészségügyi ellátás nem régiós, hanem térségi alapon szerveződikmajd. Ehhez szabályozzák a finanszírozási szerződéssel rendelkezőszolgáltató ellátási kötelezettségeit, melyben megkülönböztetik azországos várólista, a térségi várólista, az intézményi előjegyzés,valamint a betegfogadási lista alapján teljesítendő fekvő- ésjáróbeteg-szakellátásokat.

A térségi várólistákat az egészségügyi szolgáltatók által vezetettintézményi várólisták alapján 2012. április 30-ig kell létrehozni.

Az egészségügyi térségekben az egészségpolitika kialakításábanközreműködő szerv az úgynevezett Térségi Egészségügyi Tanács lesz. Azegyes egészségügyi térségekben ki kell dolgozni úgynevezett térségiegészségfejlesztési programot, amelynek tartalmaznia kell egyebekmellett a térségben élő lakosság számának, korösszetételének, egészségiállapotának várható változását, az egészségügyi szolgáltatások igényének várható alakulását, a térségi egészségügyi szolgáltatók szakmaijellemzőit, fejlesztési terveit.

Az egészségügyi szolgáltatók járóbeteg-szakellátási kapacitásait ésaz azokhoz tartozó ellátási területet 2012. november 30-ig kellmegállapítani. Az egészségügyi alapellátások körzeteit, illetve többtelepülésre kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét a településiönkormányzatok közösen állapítják meg.

Létrehozzák az egészségügyi adatokat tartalmazó Betegségregisztert,amelyben “személyazonosításra alkalmatlan módon” egy kapcsolati kód fűzi majd össze az ellátott beteg, az egyes ellátási események, köztük agyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelések adatait. ABetegségregiszterre vonatkozó részletes szabályokat, az egészségügyiadatok kezelésének részletes előírásait és egyebek mellett azelektronikus vényre vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja majd meg.

A törvénymódosításban rögzítik: aki új pszichoaktív anyagot azországba behoz, onnan kivisz, vagy az ország területén átvisz, előállít, kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, “bűntettet követel, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő”. Az újpszichoaktív anyaggá minősített anyagokat vagy vegyületcsoportokat,vagyis azon szerek listáját, amelyek a központi idegrendszer működésének befolyásolása révén alkalmasak a tudatállapot, a viselkedés vagy azérzékelés módosítására, megváltoztatására, és ezért hasonló mértékű aközegészségügyre is fenyegetést jelenthetnek, kormányrendeletbenhatározzák majd meg.

Szintén külön kormányrendeletben szabályozzák majd az új pszichoaktív anyaggá minősítés, valamint az új pszichoaktív anyagkockázatértékelésének részletes eljárási szabályait is, melyszabályozásnak – egy a zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében – március elsején kell hatályba lépnie.

Egy másik zárószavazás előtt érkezett módosító pedig arrólrendelkezik, hogy szintén külön kormányrendeletben meg kell állapítani a dohányzási korlátozásra, valamint a dohányzóhelyek kijelölésérevonatkozó feliratok és jelzések tartalmát, formáját.

A betegszervezetekkel való kapcsolattartás fórumaként létrejön aNemzeti Betegfórum, amelyet az adott betegségben szenvedőket képviselőtársadalmi szervezetek alkotnak. A javaslat tartalmazza az OrszágosBetegjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) 2012. január elsejeikormányrendeletben történő létrehozásához szükséges törvényi alapokmegteremtését is.

A módosítások értelmében a jövőben nem csupán szülő nő, illetve acsecsemőt örökbe fogadni szándékozó nő lenne jogosultterhességi-gyermekágyi segélyre, hanem amennyiben a szülő nő egészségiállapota miatt a gyermekét nem tudja gondozni, vagy meghal, akkor acsecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfiis.

A törvénymódosításban megújítják a praxisjogot. A kormányrendeletbenkijelölt praxiskezelő regisztrálja a praxisjogokat, valamint apraxisjogra vonatkozó adásvételeket, közzéteszi és hirdeti amegvásárolható praxisjogokat, kormányrendeletben meghatározottak szerint kamatmentes kölcsönt nyújt a praxisjogot megszerezni kívánóháziorvosoknak.

Módosítják az egészségügyi dolgozók ügyeletére vonatkozó szabályozást is. Ez alapján a heti 40 órás teljes munkaidőben foglalkoztatottegészségügyi dolgozó számára a rendes munkaidő terhére az egészségügyiszolgáltató heti 16 óra egészségügyi ügyeletet is elrendelhet.

A hatósági ellenőrzésben – a mintavétel mellé – bevezetik azúgynevezett próbavásárlást, amely többek között a multi-levelmarketinges, internetes, csomagküldő szolgálaton keresztüli forgalmazásellenőrzésében jelent majd nagy segítséget.