Új munkaügyi szabályok az egészségügyben

A Munka Törvénykönyv, illetve a Közalkalmazotti törvény módosításárakerült sor az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó, 2011.évi CV tv.elnevezésű jogharmonizációs törvényben, 2011. július 1-jei hatállyal.

A módosítások mind a Munka Törvénykönyve hatálya, mind aKözalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó alkalmazottakat érintik,azzal, hogy egyes jogintézmények tekintetében szigorúbb szabályokkerültek megfogalmazásra a közalkalmazottak esetében.

A munkajogi szabályok változtatásával egy időben az egészségügyitevékenység végzésére vonatkozó 2003. évi LXXXIV. tv. (továbbiakbanjogállási törvény) is módosításra került az úgynevezett egészségügyisalátatörvényben (2011. évi LXXXI. tv.), amely elsődlegesen az ügyeletifeladatellátást és a pihenőnapi, munkaszüneti napon történő ügyeletiszolgálat szabályait érintette.