Webre került az új rend

A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyeiönkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételévelösszefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szólókormányrendeletben (ami innen letölthető) rögzítik: az egészségügyért felelő miniszter működteti az egészségügyiellátórendszert, ennek keretében kidolgozza: “az egészségügyiberuházások helye kijelölésére, az egészségügyi fejlesztési tervezésrendjére, valamint az egészségügyi beruházások és felújítások rendjére,továbbá az egészségügyi létesítmények tervezésére vonatkozó egységesszabályokat.”

A kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Tisztifőorvosi Hivatalt (OTH) jelöli ki. Véleményadásra jogosult szervként az Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (OEP) és a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet nevezték meg.

A rendelet értelmében az átvett egészségügyi intézmények és agyógyító-megelőző ellátás országos szakintézeteinek középirányító szerve a jövőben a GYEMSZI lesz. A GYEMSZI egyik elsődleges feladata, hogy a 2011. évi adatok alapján 2012. január 31-éig elkészíti és megküldi az OTH és az egészségügyért felelős miniszterrészére a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások és az azokhoz tartozóellátási területek felosztására irányuló javaslatot. A törvény egyikbekezdésében meghatározott esetben a felosztási javaslatot február 20-áig kell az illetékesek számára elküldeniük.

Az OTH a felosztási javaslat kézhezvételét követő öt napon belülmegindítja a fekvőbeteg-szakellátási kapacitások és az ahhoz kapcsolódóellátási területek megállapítására irányuló hatósági eljárásokat. Eztkövetően 60 napon belül dönt a kapacitások és az ellátási területekmegállapításáról. Így a térségi alapon szerveződő egészségügyi ellátórendszer – ahogy azt korábban is bejelentették – 2012. május elsejével kezdheti meg működését.

Az átvett nem egészségügyi intézményeknél a kormány általintézményfenntartásra és az átvett vagyonnál a vagyonkezelői jogokgyakorlására kijelölt szerv a megyei intézményfenntartó központ. Amegyei intézményfenntartó központ vezetőjét a kormánymegbízottjavaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel.

A rendelet részletesen szabályozza az intézmények átadás-átvételieljárását és a birtokbaadás szabályait, mellékelve a szerződések mintáit is. Az átadás-átvételi eljárás levezetője a kormánymegbízott.

Mint írták, a megállapodás alapjául a megyei bizottságok által amegállapodás aláírásával egyidejűleg felvett és a megyei önkormányzatközgyűlésének elnöke által hitelesített vagyonleltár szolgál, a vagyontényleges átadása – jegyzőkönyv felvétele mellett -, a megállapodásmegkötését követő egy héten belül, de legkorábban 2012. január 1-jén lesz. A megállapodásban rendelkeznek a felek az átadás-átvétel alól kivételt képező intézmények, vagyonelemek köréről.

A rendelet szerint a fővárosi és megyei kormányhivatal felettiellenőrzések összehangolásáról a közigazgatás-szervezésért felelősminiszter a Nemzeti Államigazgatási Központ közreműködésévelgondoskodik.

A kormány a megyei önkormányzatoktól átvett, üdülési céllal használtvagyonelemeknél az üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátására a Humán-Jövő 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki – olvasható a rendeletben.