1. Bevezetés

A Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) célja, hogy a gyógyszerellátással kapcsolatos hasznos információkat és tájékoztatásokat juttasson el a szakmai és a laikus közönség felé. A HGYSZ online kommunikációja a hgysz.hu weboldalon és a HGYSZ Facebook oldalán keresztül történik. A személyes adatok kezelése szempontjából a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége és a PREVENT Kommunikáció Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság közös adatkezelőnek minősülnek (a továbbiakban együtt: HGYSZ vagy Szolgáltató).

Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetsége
Székhely: 1134 Budapest, Huba utca 10.
Nyilvántartási szám: 01-02-13979

PREVENT Kommunikáció Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1134 Budapest, Huba utca 10.
Cégjegyzékszám: 01-09-967027

A személyes adatok kezelésével és védelmével, valamint a szerzői joggal összefüggésben Szolgáltató ezúton tájékoztatja a felhasználókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A hgysz.hu honlap használatával Ön, mint felhasználó elfogadja jelen tájékoztató rendelkezéseit és a HGYSZ szolgáltatási, felhasználási, adatkezelési és adatfeldolgozási elveit és feltételeit. Szolgáltató jogosult jelen tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

  1. Adatkezelés

Szolgáltató a rögzített személyes adatokat az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen irányelveknek megfelelően kezeli. Az adatkezelés különösen az alábbi jogszabályi rendelkezések szerint történik:

  • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR);
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Szolgáltató elkötelezett felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartását. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A személyes adatokat a megjelölt céloktól eltérő célra nem használja, azokat harmadik személyeknek csak az érintett előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az oldal felhasználóival, a felhasználói élmény javítása, lehetőség biztosítása a hozzászólásra, hírlevél küldése, a feltöltött anyagok népszerűsítése a felhasználók között.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett határozott, tájékozott és önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés köre: Az érintett által a cél eléréséhez szükséges, illetve önkéntesen megadott, megjelenített valamennyi személyes adat (név, e-mail cím, lakcím, nem, szakképzettség, foglalkozás, telefonszám, életkor, munkahely stb.).

Az érintett hozzájárulásával történő adatkezelés időtartama: a hozzájárulás megadásától addig az időpontig, amíg az adatkezelőnél személyes adataira vonatkozó kifogással, törlési kérelemmel az érintett nem él. A kezelt adatok a törlési kérelmet követő 8 napon belül törlésre kerülnek.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, törlés, illetve zárolás iránti kérelmet, illetve személyes adatainak kezelése elleni tiltakozást (az érintett olyan nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri) levélben (1134 Budapest, Huba utca 10.) vagy e-mailben (hgysz@hgysz.hu) kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. Ha a mindenkori adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a mindenkori adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a hatósághoz fordulás lehetőségéről. A felhasználók a hozzájárulást a jelen weboldal adatkezelési és adatfeldolgozási irányelveinek elolvasásával és megismerésével adják meg.

  1. Hozzászólások

A felhasználóknak lehetősége van a HGYSZ oldalán megjelent írásokhoz hozzászólást fűzni. A hozzászólások kezelésére a Szolgáltató a Disqus rendszert használja. A hozzászólás előzetes feltétele a Disqus rendszerben történt regisztráció. A regisztráció során megadott személyes adatokat a Szolgáltató nem ismeri meg, azokat teljes mértékben a Disqus rendszer kezeli, mint adatfeldolgozó. A szolgáltatás használatához szükséges személyes adatok köréről és az adatkezeléshez kapcsolódó jogokról a Disqus adatkezelési tájékoztatója ad iránymutatást.

Disqus, Inc.
717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103
Disqus adatkezelési tájékoztató

Moderálási alapelvek
A HGYSZ fenntartja a moderálásra vonatkozó jogát, így jogát, hogy a blog-bejegyzésekhez érkezett hozzászólásokat indokolás és külön értesítés nélkül, bármely okból egyoldalúan, részben vagy egészben eltávolítsa, szerkessze, módosítsa, így különösen amennyiben azok sértik személyek és/vagy jogi személyiségek jogait, érdekeit, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, és jó hírnévhez való jogukat, vagy indokolatlanul ismétlődőek, a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit sértők, vagy a véleménynyilvánítást szándékosan zavaróak. Emellett a hozzászólásokban nem szabad semmilyen terméket, illetve szolgáltatást reklámozni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók által elhelyezett hozzászólásokért, annak csatolmányaiért, a hivatkozásokért, azok tartalmáért, továbbá nem köteles ismerni a kommentek mindenkori aktuális tartalmát, ellenőrizni a felhasználók által elhelyezett tartalmat, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételek vagy jogszabály megsértésére alkalmasnak látszó, sértő tartalomra, a szabad belátáson alapuló mérlegelése alapján bármely okból kifogásolhatónak, tisztességtelennek, rosszhiszeműnek, avagy a téma szempontjából irrelevánsnak ítélve a tartalmat eltávolítja, eltávolíthatja azt.

A hozzászólások különösen nem sérthetik más becsületét, jóhírnevét, magántitkát, személyes adatok védelméhez fűződő jogát, képmáshoz, hangfelvételhez való jogát, szerzői jogát, oltalom alatt álló szellemi alkotását, üzleti titokhoz fűződő jogát, nem hívhatnak fel jogellenes cselekedet elkövetésére, hátrányos megkülönböztetésre. Felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond az arra irányuló rendelkezési jogáról, igényt nem alapozhat a tartalom tárolására, máshol történő megjelenítésére vagy törlésére. Felhasználó a tartalom elhelyezésével teljeskörű, – területi és időbeli szempontból is – korlátlan, a felhasználás valamennyi módjára kiterjedő felhasználási jogot adnak Szolgáltató részére.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy amennyiben valamely felhasználó profilját törli, vagy törlésre kerül, hozzáférhetővé tett tartalma is törlésre kerül. A weboldal használatával Felhasználó elfogadja, hogy a hozzászólások tartalmáért, jogszerűségéért kizárólag a felhasználót terheli a felelősség, így vállalja, hogy nem tölt fel, tesz elérhetővé jogellenes tartalmat.

  1. Hírlevél

A HGYSZ a szakmai információk jobb elérhetősége érdekében rendszeres és rendkívüli hírlevelet küld a szolgáltatásra feliratkozott felhasználóinak. A hírlevélre a honlapon és a Facebook oldalon van lehetőség feliratkozni, leiratkozni a hírlevelek végén található linken lehet. A hírlevél használatához a felhasználó nevét és email címét kell megadnia. A Szolgáltató a hírlevelek kiküldéséhez adatfeldolgozóként a MailChimp rendszert használja.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
MailChimp adatkezelési tájékoztató

  1. Sütik kezelése

A HGYSZ a jobb szakmai tartalmak előállítása és szélesebb körű megismertetése érdekében webanalitikai szolgáltatásokat használ, hogy nyomon tudja követni az egyes oldalak forgalmát, és hogy célzott hirdetésekkel tudja elérni a felhasználókat. Az adatkezelés célja, hogy mérni tudjuk az oldalak látogatottságát, a felhasználók viselkedését, és hogy jobban el tudjuk érni a felhasználókat. Ehhez a Google Analytics és a Facebook Pixel szolgáltatásoka vesszük igénybe, melyek adatfeldolgozóként működnek közre, és a személyes adatokat nem osztják meg a Szolgáltatóval.

Google Analytics
Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Analytics adatkezelési tájékoztató

Facebook Pixel
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland
Facebook Pixel adatkezelési tájékoztató

Felhívjuk a figyelmet, hogy az analitikai eszközök használatához a honlap sütiket (cookie-kat) helyez el a felhasználó eszközén. Ezen sütik kezelése a felhasználói böngésző eszköztárában letiltható.

A felhasználó bármikor leiratkozhat a remarketing listáról, a hirdetés jobb felső sarkában található X gomb megnyomásával, amelyet követően az „About this ad / Erről a hirdetésről” linkre kattintva eljut azon felületre, ahol a listáról le tud iratkozni, amelyet követően nem jelenik meg személyre szabott hirdetés. A Facebook adatkezelési szabályzata ezen az oldalon érhető el.

  1. Szerzői jog

A Szolgáltató a honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozását és letöltését engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. A honlapon található anyagokat Ön nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú másodközlése tilos, kivéve az ún. gyűjtőportálokon történő közlést, amennyiben az nem közli a honlapon található anyag egészét, hanem csak egy részét, és hivatkozik a honlapon elhelyezett anyagra. A honlapon található anyagok (képek, fényképek, cikkek stb.) szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi vagy egyéb jogszabályokba ütközhet.

  1. Felelősség

A felhasználó a weboldalt csak saját felelősségre használhatja, Szolgáltató a megadott adatokat nem köteles ellenőrizni, annak helytállóságáért a Felhasználó felel. Szolgáltató kizárja felelősségét a weboldal használatából eredő károkért, így különösen a szolgáltatás ideiglenes elérhetetlenségéből, korlátozásából adódó károkért, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, hibából, üzemzavarból, információ továbbítási késedelemből, vírusból, elektronikus kártevőkből eredő károkért. A weboldalon közzétett tartalom semmilyen esetben sem minősül kötelezettségvállalásnak, a hozzáférhetővé tett információk felhasználása Felhasználó kizárólag saját kockázatára történik. Továbbá a Szolgáltató kizárja a felelősséget a weboldal használatával és a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel kapcsolatos kárért. Szolgáltató a linkek vonatkozásában elérhető tartalom kapcsán kizárja felelősségét. Abban a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
web: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu